n20150605_3311n20150605_3311

การให้บริการของ บริษัท สมควรการพยาบาล จำกัด เน้นการดูแลสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน รวมทั้งให้บริการขั้นพื้นฐานและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่พนักงานในกรณีที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 • ประเมินสภาวะของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย และทำส่งผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลและติดต่อประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง
 • จัดระบบการบริหาร ควบคุมเวชภัณฑ์ยาให้เหมาะสม พร้อมบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด
 • วางแผนการดำเนินงาน จัดกิจกรรมด้านพยาบาล เช่นการตรวจสุขภาพ การรวบรวมสถิติ การประเมินผล เป็นต้น
 • ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย และสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติจริง
 • จัดสถานที่สำหรับให้การปฐมพยาบาลและดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
 • จัดทำสถิติการใช้บริการ โดยแบ่งแยกตามโรค และแผนกของผู้ใช้บริการ และจัดทำโครงการส่งเสริมด้านการพยาบาลและการดูแลรักษาสุขภาพ
 • จัดบอร์ดด้านสุขภาพ  จัดทำคำแนะนำในเรื่องของการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและเชื้อโรคต่างๆ
 • จัดเก็บขยะติดเชื้อใส่ถุงขยะสีแดง และส่งกำจัดกับหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
 • สนับสนุนงานด้านการพยาบาลอื่นๆ เช่นเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน,แผนอัคคีภัย, นิทรรศการความปลอดภัย ฯลฯ เป็นต้น
 • จัดฝึกอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน

บริษัทภาครัฐ และเอกชล
บริษัทสมควรการพยาบาลมีบริการตรวจคัดกรอง covid-19 นอกสถานที่แล้วนะคะ หากผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ 088-9692750 K.ฮันนี่

ใส่ความเห็น